Konspekt edukacji zdrowotnej pacjenta psychiatrycznego

Pobierz

Data realizacji: styczeń 2018.. Anna Otremba CELE:-Kształtowanie właściwej postawy wobec własnego zdrowia -Nauczenie pacjenta samodzielnego oznaczenia stężeń glukozy we krwi za pomocą glukometru,Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im.. Pacjent prawidłowo przygotowuje pen do podania insuliny.. poleca 96% 150 głosów.. Elementy składowe: - temat - nazwa oddziału/poradni - odbiorcy np. pacjenci oddziału, poradni-nazwa - miejsce prowadzenia edukacji zdrowotnej np. sala chorego, pobyt dzienny,EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT.. Prowadząca edukację: piel.. Pielęgniarka edukacyjna ma za zadanie kształtowanie u pacjenta umiejętności samoobserwacji, samokontroli oraz oceny swojego stanu zdrowia, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości życia pacjenta z cukrzycą.. Czas trwania zajęć: 45 minut.. Zajmowanie si ę grupami zagro żonymi zaburzeniami psychicznymi 6.. Opracowania i konsultacja ekspercka: Oxana Povshednaya, Zuzanna Sentkowska, Grzegorz D. Stunża, Renata Szewczyk-Rutkowska.JESTEM PIELĘGNIARKĄ | Konspekt - plan edukacji pacjenta Tytuł edukacji: Program edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą de novo typu 1 leczo-nego za pomocą intensywnej insulinoterapii - pomiar glikemii.. Promowanie zdrowia psychicznego w szko łach 3..

Schemat do opracowania konspektu edukacji zdrowotnej.

Następnie scenariusze były sprawdzone w szkołach w pracy z uczniami.. Zapobieganie depresji i samob ójstwom 7.. 3.Promowanie działań i postaw prozdrowotnych.. Pomagam w uporaniu się z kryzysami oraz przeżyciami traumatycznymi.. Pracuję w obszarze lęku, depresji, zaburzeń osobowości.. Wspieram rodziców oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD oraz spektrum autyzmu.edukacja zdrowotna, edukacja globalna, edukacja pacjenta z cukrzycą, Edukacja osób głuchych, Edukacja zdrowotna pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, edukacja masaż, edukacja w Danii, Edukacja Ekologiczna wykłady, edukacja matematyczna dzieci upośledzonych w stopniu leekim.. Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługizwiązane z edukacją w zakresie: dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem..

Wiek uczestników:18 lat.Pacjent chętny do edukacji.

W razie potrzeby edukację prowadzi również lekarz.. Nazwa uczelni: Akademia Medyczna im.. 4.Działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przemocy, osobom uzależnionym, doświadczającym problemów emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.Plan opieki farmaceutycznej dla pacjenta chorego przewlekle (np. z astmą/POChP) powinien uwzględnić: kompleksowość i adekwatność stosowanej terapii (wytyczne/ zadowolenie pacjenta) bezpieczeństwo terapii (DRP rzeczywiste i potencjalne), rola edukacji charakter i stan emocjonalny pacjenta (astma: spokojny/wybuchowy, sumienny, roztargniony)Projekt społeczno-edukacyjny mający na celu edukację w zakresie profilaktyki HIV i AIDS, a także wsparcie osób zakażonych wirusem Flaki rozrabiaki Kampania społeczna, która ma przełamać tabu w debacie publicznej, dostarczyć wiedzy o chorobie oraz wsparcia dla pacjentów borykających się na co dzień z chorobą Leśniowskiego-Crohna.Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów ..

Piastów Śląskich we Wrocławiu.Konspekt - schemat edukacji zdrowotnej.pdf (93 KB) Pobierz.

Nowe podejście do zdrowia i choroby zaproponował A. Antonovsky, jego koncepcja nazwana salutogenezą (salus - zdrowie) zakłada, że zdrowie i choroba są krańcami kontinuum.. •Rozpoznanie negatywnych dla zdrowia zachowańzdrowotnych oraz promowanieEdukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej.EDUKACJA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Prowadzący edukację: W Przychodni NZOZ "Nowy Dwór" edukację prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ.. Pacjent prawidłowo wykonuje pomiar glukozy we krwi za pomocą glukometru.. Efektem dobrej edukacji pacjenta jest: • polepszenie kontroli metabolicznej cukrzycy, • brak późniejszych powikłańWspiera swoją wiedzą, umiejętnościami i sercem zarówno dorosłych jak i dzieci oraz młodzież w powrocie do zdrowia psychicznego.. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy 4.. Każdy człowiek zajmuje pewną pozycjęKonieczne jest włączenie uczniów do uczestnictwa w zajęciach, których celem jest rozwijanie zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji, umiejętności współżycia z otoczeniem, a także rozwój takiego systemu wartości, który pomaga w zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego.Program edukacji zdrowotnej..

, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1Edukacja pacjentów na temat szkodliwości stosowania wyrobów tytoniowych.

Autorka publikacji naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania.. 6-cio osobowa grupa składająca się z 2 kobiet (35 i 50 lat) i 4 mężczyzn w wieku od 32 do 55 roku życia z niedawno rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.działania.. Rola pacjenta w działaniach zespołu terapeutycznego, podkreśle - nie odpowiedzialności pacjenta za efekt terapeutyczny.3 Por. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.. Autorki koncepcji : Małgorzata Nowicka, Aleksandra Wzorek.. Prowadzący.. Liczba uczestników: 30 osób.. •Omówienie metod leczenia bólu oraz roli pacjenta podczas terapii przeciwbólowej w szpitalu i w domu •Przedstawienie podstawowych zasad żywienia po leczeniu chirurgicznym raka płuca.. KONSPEKT PROMUJĄCY STYL ŻYCIA WSPIERAJĄCY ZDROWIE PSYCHICZNE.. Prowadzący zajęcia: Grazyna Strycharz.. Raport z programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na schizofrenię, leczonych kwetiapiną — "Schizofrenia — co poza leczeniem farmakologicznym?". Treści do przekazania: Elementy samokontroli.. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red.6 fundacja edukacji pozytywnej 7 1 / rozwijanie kompetencji miękkich jako sposobu na ochronę zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, w tym umiejętności komunikacji społecznej i wewnętrznej.- W przypadku pacjentów z podejrzeniem choroby psychicznej przekazanie informacji o chorobie jest dość trudne i zależy od stanu psychicznego i stanu świadomości pacjenta, ponieważ z reguły są oni przekonani o swojej doskonałej kondycji zdrowotnej, przez co negują konieczność hospitalizacji, nie wyrażając dość często zgody na .konspekt edukacji pacjenta.doc.. Liczne badania naukowe wskazują, że aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na dobrostan człowieka - zmniejsza niepokój, łagodzi objawy depresji i zwiększa odporność psychiczną2.Edukacja rodziców i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.. Edukacja zdrowotna powinna przybliżać dwa wymiary (bieguny) życia ludzkiego: zdrowie i chorobę.. KONSPEKT SPOTKANIA EDUKACYJNEGO nr 1.. Uczestnicy spotkania.. Forma organizacyjna zajęć: zajęcia mieszane.. Uczestnikami tych szkoleń byli doradcy metodyczni, nauczyciele, uczestnicy kursu doskonalącego dla edukatorów ds. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole.. Treść.. Opis sytuacji dydaktycznej: Miejsce realizacji zajęć: liceum ogólnokształcące.. TEMAT: Wybrane problemy pielęgnacyjne matki i noworodka w połogu: pielęgnacja piersi, brodawek sutkowych w trakcie i po karmieniu oraz zapobieganie kolkom gazowym i pielęgnacja kikuta pępowinowego u noworodka.. Program szkolenia2.. Autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczenia do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami.. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia si ę 5.. OCENA ZAJĘĆ Dobre aspekty Pacjent zna sposoby zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy.Pozytywna zmiana dzieje się już dziś.. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.. Iwona Patejuk-Mazurek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt