Alkany sprawdzian klasa 8 pdf

Pobierz

Prezentują to poniższe rysunki.. Skrobia i celuloza - polisacharydy 5 MB PDFAlkany Węglowodory - sumaryczny Alkohole, aldehydy, ketony Kwasy, estry, tłuszcze.. związki chemiczne o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniące się budową (ułożeniem atomów w cząsteczce) szereg homologiczny.. Tabela 1 Liczba atomów Calkany -izomeria konstytucyjna izomeria konstytucyjna - rodzaj izomerii czĄsteczek chemicznych majĄcych tĘ samĄ liczbĘ tych samych atomÓw, miĘdzy ktÓrymi wystĘpuje jednak inny ukŁad wiĄzaŃ chemicznych.. Alkohole najczęściej kojarzą się z napojami alkoholowymi.. Komentarz: Na dzisiejszej lekcji wyjaśnimy wpływ długości łańcucha węglowego na właściwości fizyczne alkanów, np. na stan skupienia.Temat znajdziesz w podręczniku str. 113 - 118.. 8 Wodorotlenki to związki chemiczne o wzorze ogólnym M(OH)n I, zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych.. Dziś na lekcji omówimy ALKINY.. Opis wielokatow.. Sprawdzian Węglowodory.. 10 pytań Chemia pantol4.Sprawdziany dla ksiązki Chemia Nowej Ery klasa 8 - Nowa Era - Format testów PDF, sprawdziany gotowe do wydrukowania.. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie i sąn-alkany (alkany normalne) to węglowodory o łańcuchach prostych, bez rozgałęzień, a końcowe atomy węgla posiadają po trzy atomy wodoru, wewnętrzne - po dwa, np.: CH 3- CH 2- CH 2- CH 3 n - butan..

Poprawa sprawdzianu.

Zadanie 4.. Musisz wiedzieć, że NIE ulegają reakcją addycji i polimeryzacji.Geometria przestrzenna , Klasa 8 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Reforma 2017 Szkola podstawowa klasy 4,8. , Zasoby , dlanauczyciela.plW tworczosci odszukac wolno i malym Matematyka z Kluczem sprawdziany klasa 8 PDF, jakie dokonaja.. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla w łańcuchu oraz końcówki (przyrostka) -an.. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.. Sprawdzian Pochodne węglowodorów.. Szereg homologiczny.. Wzór ogólny alkenów: CnH2n+2 Musisz znać szereg homologiczny: metan,etan,propan,butan,pentan,heksan,heptan,oktan,nonan,dekan.. Test z alkanów, alkenów i alkinów.. Wartościowość grupy wodorotlenowej wynosi I. n Co to są wodorotlenki?CHEMIA KLASA 8 (7 kwiecień) TEMAT: Szereg homologiczny alkinów (1h) Komentarz: Na ostatniej lekcji poznaliście jeden rodzaj węglowodorów nienasyconych - alkeny - które w cząsteczce miały jedno podwójne wiązanie.. Związki organiczne to: Zadanie 2.. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania.Przerwij test Wskaż zestaw, który zawiera tylko wzory alkoholi CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 4 H 10 C 4 H 9 OH, CH 3 COOH, C 2 H 5 OH C 4 H 9 OH, CH 3 NH 2 , C 2 H 5 OH C 4 H 9 OH, CH 3 OH, C 2 H 5 OHPrzygotuj się do klasówki i sprawdzianu..

29.03. poprawa sprawdzianu.

Sprawdź swoją wiedzę z chemii.. Kartkówka .. chemia organiczna.. izomery konstytucyjne majĄ ten sam ogÓlny wzÓr sumaryczny izomeria - zjawisko istnienia rÓŻnic w budowie lubSprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów.. Co to są odmiany alotropowe węgla, wymień je i jedną scharakteryzuj.. Ćwiczenia i testy.. We wzorze ogólnym n to wartościowość metalu równa liczbie grup wodorotlenowych.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Planeta Nowa dla klasy 8.. Pochodnymi węglowodorów są: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy.. Alkinyjest to grupa organicznych związków chemicznych, których cechą charakterystyczną jest obecność jednego wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w cząsteczce.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Co to jest szereg homologiczny?. Notatka: Alkiny to węglowodory nienasycone, których cząsteczki zawierają jedno,Test sprawdzający, wielostopniowy z chemii: "Węglowodory" Typ szkoły: technikum Autor testu: mgr Ewa Jagoda Skonstruowany przeze mnie test zawiera pytania zamknięte czterokrotnego wyboru, w których tylko jedna odpowiedź jest prawi-dłowa.. Właściwości Etenu: - gaz - bezbarwny - nierozpuszczalny w wodzie - przyjemnym zapachu - spala się jasnym płomieniem - aktywny chemicznie - odbarwia wodę bromową .Musisz wiedzieć, że: Alkany-są to węglowodory łańcuchowe nasycone, to znaczy takie, które posiadają pojedyncze wiązania między atomami węgla..

Czas rozwiązywania testu 40 minut.Alkeny - klasa 8 - Test.

a) ropa naftowa b) węgiel kamienny c) gaz ziemny d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 2) Alkany to.. a) węglowodory nasycone b) węglowodory nienasycone 3) Wzór ogólny alkanów to.. a) CnH2n b) CnH2n+1 c) CnH2n+2 d) CnH2n-2 4) W alkanach, pomiędzy atomami węgla występują.Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Zadanie 3.. Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem Na stronie wpisz kod: C8EDAP - obejrzyj animację dotyczącą porównania właściwości alkanów.. Najważniejsze co powinieneś o nich wiedzieć, to: a) Ich główny wzór to: C n H 2n+2 (pod "n" wystarczy podstawić numer tego alkanu którego wzór chcemy otrzymać)Test: Alkany,alkeny,alkiny.. Ogólny wzór sumaryczny alkinów to C. n. H.Alkany.. wstecz .. 1) Węglowodory nienasycone to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla a) występuje tylko wiązanie podwójne b) występuje tylko wiązanie potrójne c) mogą występować wiązania wielokrotne - podwójne i potrójne d) nie występują wiązania pojedyncze 2) Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy, np.:Temat: Pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości.. Z tego względu zaliczane są do węglowodorów nienasyconych.. Zadanie 1.2. a.1) Na rysunku zaznaczono najdłuższy łańcuch, ponumerowano atomy węgla w takim1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan..

#alkeny #alkany #alkiny.\ Klasa 8 \ Substancje o znaczeniu biologicznym \ 40.

Alkany, podobnie jak inne węglowodory, tworzą szereg homologiczny, w którym ułożone są związki różniące13.05.. Na stronie wpisz kod: C8QR9A - obejrzyj animację i przypomnij sobie naPlik alkany alkeny alkiny sprawdzian klasa 8.pdf na koncie użytkownika fyasirfuadi • Data dodania: 18 lip 2020Alkany Zadanie 1.1.. Zdobywaj wiedzę z chemii.Tlenki i wodorotlenki - związki chemiczne poznane w klasie 7.. Dla wszystkich trzech struktur I-III istnieje zawsze jedna pochodna o wzorze CH3X, ale tylko w przypadku tetraedru (struktura III) występuje jedna pochodna o wzorze CH2X2.. Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwij alkany, alkeny i alkiny o a) 5 atomach węgla w cząsteczce b) 12 atomach wodoru w cząsteczce Zadanie 5.Węglowodorynienasycone- Alkiny.. Alkany to pierwsze węglowodory które omawiane są w szkole..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt