Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej

Pobierz

a) Podaj nazwę typu oddychania komórkowego - tlenowe albo beztlenowe - przedstawionego na schemacie.. Jest to roślina światłolubna, ponieważ w temperaturze do 30oC asymilacja CO2 jest niższa przy słabym natężeniu światła.. (1 pkt) Uzupe ánij poni *sze zdanie tak, by poprawnie opisywa áo proces filtracji, wpisuj c trzyWszystkie one biorą udział w kolejnym etapie ekspresji informacji genetycznej - translacji., jednak na skutek pewnych różnic w budowie, wielkości i strukturze przestrzennej każdy z nich pełni tym procesie nieco inną rolę.. B. podczas translacji dany kodon znajdujący się w DNA zostaje odczytany dwa razy.. Zeszyt ćwicze .Informacja do zada nr 6 i 7.. Tabela kodu genetycznego.. Na schemacie przedstawiono budowę ciałka nerkowego, w którym zachodzi filtracja - pierwszy etap wytwarzania moczu.. Zadanie 32..
Rybosomy

Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).

Zadanie 19.. Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 właściwe nazwy kwasów nukleinowych.W innych fazach cyklu komórkowego stabilność tych transkryptów jest ok. 5-krotnie niższa, co oznacza, że ulegają one degradacji.. Najistotniejszy do zapamiętania jest fakt, że kolejność nukleotydów w kwasie nukleinowym koduje kolejność aminokwasów w białku, a ta z kolei jest odpowiedzialna za budowę i funkcje tychże białek.Proces zamiany sekwencji nukleotydowej na sekwencję aminokwasów określamy mianem ekspresji informacji genetycznej.Na schemacie przedstawiono etapy przekazywania informacji genetycznej zawartej w DNA występujące w organizmach żywych.. (0-1) Zaznacz rodzaj mutacji, w wyniku której powstał chromosom Filadelfia.. a) Podaj, który proces (spośród oznaczonych na schemacie A-C) to proces replikacji.Na podstawie przedstawionego schematu ekspresji informacji genetycznej można stwierdzić, że A) podczas transkrypcji trójkowy kod genetyczny ulega rozszyfrowaniu.. (2 pkt) a) Na podstawie schematu podaj, na czym polega ró żnica pomi ędzy genem w DNA a genem w mRNA.Na podstawie przedstawionego schematu ekspresji informacji genetycznej można stwierdzić, że A. podczas transkrypcji trójkowy kod genetyczny ulega rozszyfrowaniu.. Uzasadnij na podstawie podanej informacji, że kod genetyczny jest zdegenerowany.Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka..

pokaż wskazówkę » ...Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).

Na schemacie przedstawiono budow cia áka nerkowego, w którym zachodzi filtracja - pierwszy etap wytwarzania moczu.. a) (0−1) Poprawna odpowiedź: mRNA/matrycowy RNA.. (1 pkt) Uzupełnij poniższe zdanie tak, by poprawnie opisywało proces filtracji, wpisując trzyNa schemacie przedstawiono etapy reakcji na stres w organizmie człowieka.. Przebieg tego procesu różni się nieco pomiędzy bakteriami i eukariotami: .. (0-1) Podaj, który z procesów przedstawionych na schemacie - acetylacja czy deacetylacja - prowadzi do zahamowania .C = 37%, A = 13%, T = 13%, G = 37%.. Zadanie 2.1.. Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 właściwe nazwy kwasów nukleinowych.. (2 pkt).. Określ, czy jest to choroba sprzężona z płcią, czy autosomalna .Na schemacie przedstawiono przepływ informacji genetycznej od DNA do białka.. a) Podaj, który proces (spośród oznaczonych na schemacie A-C) to proces replikacji.. Informacje o książce.. Ekspresja informacji genetycznej Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabel .Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w komórce priokariotycznej.. Uzasadnij, podając jeden argument, że na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych..

Na schemacie przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej u eukariontów.

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.Informacja do zadań nr 6 i 7.. Cząsteczki mRNA zawierają informację o sekwencji aminokwasów w białkach i służą jako matryca do ich syntezy.. Filtracji sprzyja wzrost ciśnienia krwi w kłębuszku naczyniowym.. Na schemacie przedstawiono sposób regulacji ekspresji genów u bakterii na przykładzie operonu laktozowego..
Wniosek z tego, że synteza białka zachodzi w zależności od potrzeb komórki, a zatem regulacja ekspresji informacji genetycznej odbywa się także na etapie poprzedzającym translację.. a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybierając je spośród wymienionych: translacja .Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).. Zadanie 6.. Swoją opinię uzasadnij jednym argumentem.. (0-1) Na podstawie przedstawionych informacji oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące opisanej mutacji są prawdziwe.Na schemacie przedstawiono dziedziczenie w pewnej rodzinie choroby genetycznej, uwarunkowanej recesywną mutacją genową..

... Na schemacie przedstawiono pewien etap.

Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).. jak zilustrowana na schemacie.. W pierwszym etapie (1) .. Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu jeden z rodzajów oddychania komórkowego.. - za poprawne podanie nazwy/skrótu .Ekspresja genu (ang. gene expression) - proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono etapy przekazywania informacji genetycznej zawartej w DNA występujące w organizmach żywych.. inwersja transwersja transdukcja translokacja 16.2.. Na schemacie przedstawiono modyfikacje fragmentu chromatyny o długości ok. 600 par zasad.. Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, czy przedstawiony fragment łańcucha DNA jest nicią kodującą, czy matrycową.. Filtracji sprzyja wzrost ci nienia krwi w k á buszku naczyniowym.. Zadanie 21. b) Podaj znaczenie procesu replikacji w komórkach rosnącego organizmu wielokomórkowego np. człowieka.Modyfikacje te wpływają na strukturę chromatyny: regulują w ten sposób ekspresję informacji genetycznej w komórce.. u bakterii geny są zwykle zorganizowane w grupy genów zwane operonami (np. operon laktozowy), które są regulowane .Ryc.. 1. .. a następnie przebieg i wynik procesu ekspresji informacji genetycznej zawartej w tym genie.. Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 właściwe nazwy kwasów nukleinowych.Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w komórce prokariotycznej.. a) Podaj nazwę rodzaju RNA oznaczonego na rysunku literą X. mRNAZadanie 31. Podaj dwa przykłady zmian zachodz ą cych w organizmie człowieka pod wpływem stresu, które mo Ŝ na wpisa ć w pole oznaczone liter ą X. a) Na schemacie przedstawiono proces splicingu, który polega na wycinaniu intronów z pre-mRNA oraz Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. Zadanie 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt