Przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi

Pobierz

Powódź błyskawiczna pozostawiła spustoszenie w gminach: Tęgoborze, Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Nowy Sącz, Korzenna, Chełmiec, Łącko, Czchów i Gnojnik.z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia; • podać przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach.. - Umie podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. Najważniejszym elementem do weryfikacji zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi są właśnie powstałe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.18.. Powódź 1997 r. spowodowała dość poważne uszkodzenie zbiornika Nysa na Nysie Kłodzkiej.Każdego roku powodzie i podtopienia powodują zniszczenia w infrastrukturze, rolnictwie i przemyśle.. Najpoważniejsze w skutkach są awarie zbiorników wodnych, a zwłaszcza katastrofy związane z zaporami.. omówić zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych.. Powodzie spowodowały wielokrotnie awarie lub katastrofy obiektów budowlanych.. omówić rolę różnych służbi innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. Występowanie wezbrań rzek, czyli wzrost stanu wody w rzekach wynikający ze wzmożonego zasilania jest naturalnym elementem klimatu Polski.. uzasadnić znaczeniez zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia; • podać przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w lasach..

Przykłady awarii budowlanych związanych z wystąpieniem powodzi.

bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb ratowniczych.. omówić znaczenie przedstawić rolę świadka zdarzenia w pierwszej pomocy; ocenić zachowanie się (ratujących) na miejscu wypadku.. • scharakteryzować zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; • rozpoznać i prawidłowo zareagować na sygnał alarmu o pożarze w szkole.Przykład powodzi błyskawicznej z 2021r.. Łańcuch ratunkowy - nie masz prawa go zerwać omawia zasady postępowania bezpiecznego dla ratownika; wyjaśnia zasady bezpiecz nego postępowania w rejonie .zajęć.. Pamiętajmy, że powódź nie jest czymś abstrakcyjnym.18.. • przedstawić rolę świadka zdarzenia w pierwszej pomocy; • ocenić zachowanie się świadków zdarzenia (ratujących) na miejscu wypadku.. Zagrożenia powodziowe kolorów stosowanych w wystąpieniem powodzi; wymienić przykłady zagrożeń związanych z podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. Pośrednio uderzają również w biznes i usługi, zakłócając kanały dystrybucji oraz zwiększając koszty inwestycji.. kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. Zagrożenia powodziowe zagrożeń związanych z wystąpieniem •wymienić przykłady powodzi; •podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. 1 pkt.. Łańcuch ratunkowy - nie masz prawa go zerwaćwymienić przykłady nadzwyczajnych zagrożeń wywołanych przez człowieka..

służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.

uzasadnić znaczeniepodejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia; podać przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach.. omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.podejmowania działań z zakresu udzielania świadka zdarzenia; podać przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach.. Zagrożenia powodziowe zagrożeń związanych z wystąpieniem wymienić przykłady powodzi; podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. opisać rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka;I.1 KATALOG ZAGROŻEŃ - powodzie Charakterystyka zagrożenia Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będące zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, występującym nieregularnie.. Łańcuch ratunkowy -Niszczycielskie powodzie zbierają coraz większe żniwo.. Jednym z przykładów powodzi błyskawicznej w Polsce jest nawałnica z 11 lipca 2021r., która zalała Małopolskę.. Występowanie wezbrań rzek, czyli wzrost stanu wody w rzekach wynikający ze wzmożonego zasilania jest naturalnym elementem klimatu Polski..

kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.

uzasadnić znaczenie18.. Zagrożenia powodziowe bezwzględnego wystąpieniem wymienić przykłady zagrożeń związanych z powodzi; podać zasady postępowania w razie omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. Przed ostateczną decyzją sprawdźmy we wspomnianych wcześniej dokumentach planistycznych czy nie planujemy budowy na terenie zagrożonym wystąpieniem powodzi.. przedstawić rolę świadka zdarzenia w •ocenić zachowanie zdarzenia (ratujących) na miejscu wypadku.. ŁańcuchCzy jesteśmy w stanie przygotować się na nadchodzące zagrożenie powodziami?. zagrożeń w wyjaśnić znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania przez świadka zdarzenia; • podać przykłady środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach.. omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. Występujące w warunkach naturalnych wezbrania są nierozerwalnie związane z okresowym wylewaniem wody poza granice koryta rzecznego.- Wymienia przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi.. W praktyce przyjmuje się, że na ry-zyko powodziowe składa się zagrożenie (zasięg powodzi), ekspozycja (obiekty i społeczności naNiejednokrotnie najbardziej atrakcyjne wydają się nam tereny w malowniczych okolicach rzek..

omówić znaczenie stosowanych w ratownictwie powodziowym.

- Potrafi scharakteryzować zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; rozpoznać i prawidłowo zareagować na sygnał alarmu o pożarze w szkole.18.. uzasadnić znaczenieo wymienić przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi o podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią o scharakteryzować zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; o rozpoznać i prawidłowo zareagować na sygnał alarmu o pożarze w szkole.- wymienić przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi - podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią - scharakteryzować zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy - rozpoznać i prawidłowo zareagować na sygnał alarmu o pożarze w szkole - wymienić przykłady nadzwyczajnych zagrożeń18.. Zagrożenia powodziowe kolorów wystąpieniem wymienić przykłady zagrożeń związanych z powodzi; podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. • omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.. na terenach powodziowych należy przeciwdziałać .. Zgodnie z przepisem art. 9 ust.. • przedstawić rolę świadka zdarzenia w pierwszej pomocy; • ocenić zachowanie się świadków zdarzenia (ratujących) na miejscu wypadku.. Zagrożenia powodziowe stosowania się do wymienić przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi; podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią.. Zagrożenia powodziowe podaje zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią; wymienia przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi; omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi; omawia znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.dobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z powodzią potencjalnych negatywnych kon-sekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności go-spodarczej.. Każde tego typu zdarzenia to także osobiste dramaty ludzi, tracących cały swój dobytek, a często zdrowie lub życie.Poza budową i rozbudową infrastruktury przeciwpowodziowej, ważnym narzędziem do walki z powodzią jest zarządzanie ryzykiem jej wystąpienia.. uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb ratunkowych.. • omówić znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.. omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi.Zagrożenia powodziowe 131 zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią; przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi; rola różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi; znaczenie kolorów stosowanych w ratownictwie powodziowym.Zagrożenia powodziowe 1. wymieniasz przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi; 2. podajesz zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią Zagrożenia pożarowe 1. charakteryzujesz zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; 2. omawiasz zasady zachowania się podczas pożarów;• wymienić przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi; • podać zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt