Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020 wzór

Pobierz

Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla niej wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jest nauczycielem.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 175275 razy.. Przekonajmy się, jakie jeszcze zmiany w Karcie nauczyciela czekają nas jeszcze w tym roku.Kontrakt nauczyciela kontraktowego starającego się o awans i opiekuna stażu.. Projekt oceny dorobku zawodowego; Opis i analiza przypadku; Dokumentacja szkolna.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, .. dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego .. uwzględnić w ocenie dorobku projekt oceny sporządzony przez opiekuna, 3) do 21 dni sporządzić ocenę dorobku za okres odbytego stażu w tej szkole, w której jest dyrektorem, a nauczyciel .Czytamy: 6.. Numer 160 - Styczeń 2021 r. TEMAT NUMERU Nieobecność i niedyspozycyjność nauczycieli w przerwie świątecznej .Pisemny projekt oceny pracy - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.). W okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Czas na ustalenie oceny dorobku przez dyrektora (po zasięgnięciu opinii rady rodziców) -21 dni.. W rozporządzeniu określono procentowo poziomy spełniania kryteriów .Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. W szczególności zaś:Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu Kadry i Płace w Oświacie .. Wzór 10.. Sułkowice.. Czarna Białostocka .. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2020/21.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły:.. Iwona Ziemianek.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.Kryteria oceny pracy nauczyciela na kolejnych stopniach awansu obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust..

7 Karty Nauczyciela).Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

rzetelnie i z bardzo dużym zaangażowaniem realizowała zadania ujęte w opracowanym planie rozwoju zawodowego.. Chełm.. Termin dokonania oceny Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Problemy z awansem zawodowym nauczycieli 2020 .. od 1 września 2019 r. opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w .Reasumując, oceny dorobku zawodowego po odbyciu przez nauczyciela stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 i trwającego 12 miesięcy, dokonuje dyrektor szkoły lub palcówki, w której nauczyciel odbył staż.2.. Wzór kontraktu między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu.. poz 2215, ze zm.), Rozdział 3aJeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2020 r. w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego .Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu..

Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4.

Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?Propozycja oceny dorobku zawodowego.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.1.. Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny.. Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3.. Tylmanowa .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa..

Imię i nazwisko nauczyciela: xxxx 2.

TEMAT NUMERU REGULAMIN ZFŚS JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ 2020/2021.. Pobierz.. 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna .. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie Fb; Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.. Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 stycznia 1982r.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. 2019 r. Rozpatrzenie wniosku do 31 grudnia 2019 r. Wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. wtorek, 8 października 2019 7W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela .W najtrudniejszej sytuacji są jednak nauczyciele stażyści, którzy mają zakończyć staż w połowie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z działań edukacyjnych do oceny pracy nauczyciela.. Jeżeli złożenie wniosku do dyrektora nastąpi do 31.10.. Beata Kozłowska.. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania - ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela: 1) zasięga opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego, zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 3) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opiniiCzytaj więcej o: Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.3.. Ewelina Wieteska.. Ewentualny wniosek nauczyciela o obecność przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu go z projektem oceny.Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt