Oświadczenie o sytuacji majątkowej podatnika

Pobierz

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych .. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.dotyczącym……….…….OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ DLA: - SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, - INNYCH OSÓB PRAWNYCH, - JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK CYWILNYCH) W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązańOŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.dotyczącym.oŚwiadczenie o sytuacji finansowej i majĄtkowej podatnika ubiegajĄcego siĘ o zastosowanie ulg w spŁacie zobowiĄzaŃ podatkowych …………………………………………………………………………….. nazwisko i imię podatnika, nip lub pesel zam.. Oświadczenie należyWniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnejOŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek..

Informacja o sytuacji majątkowej firmy.

W celu uniknięcia nieprawidłowości bądź uchybień podczas wypełniania oświadczenia majątkowego warto skorzystać z poniższych wskazówek.Oświadczenie - zeznanie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Nazwisko i imię podatnika (wnioskodawcy).W przypadku podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej - do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe świadczące o aktualnej sytuacji finansowej podatnika i oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika (wzór nr 1) oraz oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej (wzór nr 2).OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ DLA SPÓŁEK CYWILNYCH.. Posiadane oszczędnościOświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.. DANE WNIOSKODAWCYOświadczenie o dochodach, zobowiązaniach i sytuacji majątkowej Forma opodatkowania: zasady ogólne/ryczałt/karta podatkowa* Oświadczam, że prowadzona przez mnie firma znajduje się*/ nie znajduje się* w stanie likwidacji oraz nie toczy/toczy* się wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe.OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Świadomy/a treści art. 180 §2, art. 196 §3 ustawy Ordynacja podatkowa, oraz art. 233 §1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku ze złożonym podaniem POUCZENIE 1..

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.

w sprawie .. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.. Załącznik nr 4.. 3)Jedyny wyjątek jest przewidziany dla sytuacji, gdy podatnik ma złożyć oświadczenie o posiadanych przez siebie nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej.OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ Z WNIOSKIEM O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Załącznik nr 2 do pisma organizacyjnego nr 27/2017 1 / 4 OŚWIADCZENIE osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnejOŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ DLA: - SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, - INNYCH OSÓB PRAWNYCH, - JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK CYWILNYCH) W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na .Oświadczenie o sytuacji majątkowej firmy.. POSIADANY MAJĄTEK (własny i współmałżonka) 1.. Przychody z tzw. prywatnego najmu, oprócz zasad ogólnych, mogą zostać opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5%.OŚWIADCZENIE W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ PODATNIKA 2. ORGAN PODATKOWY 4..

o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej.

Dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Nazwisko i imię (dotyczy również dzieci) Stopień pokrewieństwa Wiek Miejsce zatrudnienia lub pobierania nauki Dochód w zł (netto) II.. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją .Oświadczenie - zeznanie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) składane w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Nazwisko i imię podatnika (wnioskodawcy).OŚWIADCZENIE..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie B. PODMIOT (właściwe zakreślić) prowadzący działalność nieprowadzący działalności C.

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt