Rozprawka kryteria oceny

Pobierz

Przyjrzyjmy się każdemu z nich oraz ich możliwym skutkom dydaktycznym.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykal-ne, ortograficzne i interpunkcyjne.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Tworzenie nowej skali oceny rozprawki Zespół ekspertów IBE w 2009 roku opraco-wał wzorowany na SAT projekt holistycznej skali oceny rozprawki, w którym wyszcze-gólniono pięć hierarchicznie ujętych pozio-mów oceny wypracowania.. (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).. Musi napisać pracę nie krótszą niż 200 słów.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowychKRYTERIA OCENY Z ROZPRAWKI Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0 - 7 pkt) 1..

Kryteria oceny rozprawki gimnazjalnej.

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowa-nie stanowi-ska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Kryteria oceny rozprawki Punktacja (23 pkt.). Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. ZasadniczymiW pracy z każdym zespołem przychodzi taki moment, gdy włączamy kryteria egzaminacyjne do oceny prac pisemnych..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

I czy to w ogóle możliwe?. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuÓsmoklasista w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi dokonuje wyboru pomiędzy napisaniem wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki, artykułu, przemówienia) i napisaniem wypowiedzi twórczej (opowiadanie)..

Zgodność pracy z tematem0 - 1p.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.

Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe .KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Moja Potwornie Fajna Klasa już za dwa lata podejdzie do swojego pierwszego poważnego egzaminu.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisuJakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. - 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczowewybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Powołanie się na znane autorytety.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI CHARAKTERYSTYKA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie postaci • opis wyglądu zewnętrznego • nazwanie i opisanie cech charakteru, osobowości, umysłu • uzasadnienie podanych cech przykładamiargumentacyjnym (np. rozprawka) Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona wydarzenia są logicznie ułożone fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puentaSformułowanie kryteriów oceny rozprawki i sposób ich zastosowania wiążą się z wyborem jednego z trzech podejść do oceniania: analitycznego, holistycznego lub mieszanego, które łączy oba zasadnicze podejścia.. Temat i forma (10 pkt.). Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. A .Kryteria oceny rozprawki (z użyciem argumentów zaczerpniętych z literatury) Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 8)* 1.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie .oceny różnią się ponad dopuszczalną normę, w roli arbitra występuje trzeci oceniający.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. Rozwinięcie obejmuje: a) formułowanie tezy lub hipotezy do rozważań b) podanie co najmniej dwóch trafnych przykładów c) skomentowanie pierwszego wybranego przykładukryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt