Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 na koniec roku szkolnego

Pobierz

Klasa III liczy 10 uczniów.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Rok szkolny 2019/2020 kończy się już w tym tygodniu.. Ponieważ sala zajęć sąsiaduje z biblioteką szkolną, dzieci są tam częstymi gośćmi, wręcz wyczekują na otwarcie biblioteki.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. Władysława Stanisława Reymonta w .4.. Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Na zajęcia uczęszczało 4 chłopców i 6 dziewcząt.. Nieklasyfikowanych: nie ma.. Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Ta powinność spoczywa z reguły na dyrektorze lub […]Podgląd treści.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Średnia ocen w klasie: Uczniowie wg średnich: Średnia 2, 0 i poniżej od 2,01 do 3,00 od 3,01 do 4,00 od 4,00 do 4, 74 od 4,75 do 5,00 od 5,01 do 6,00 Liczba uczniów Uczniowie z 1 oceną niedostateczną Lp..

Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.

Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Imię i nazwisko Uwagi Problemy wychowawcze i edukacyjne w klasie.Sprawozdanie ze zdalnego nauczania.. Klasa .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowane przez członków zespołu wychowawczego (dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny), opiekunów samorządu, nauczycieli świetlicy, nauczycieli2) mocne i słabe strony klasy; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne uczniów; współpraca .• 31.11.2012 r. uczniowie klasy I b zaprezentowali przedstawienie pt. "Dzieci świata" • Uświetniło ono spotkanie laureatów I Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego "Ja i mój kolega innej narodowości" • Dzieci z zerówki czeczeńskiej wyrecytowały wiersze.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 4.

gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Zwolnionych z zajęć: nie ma.. ilość Wyniki klasyfikacji Ilość % Uczniów na początku roku szkolnego Uczniowie bez ocen ndst.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Wnioski do dalszej pracy.Wychowawca: Klasa: Ruch osobowy uczniów.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" realizowanego przez Gminę Stara Biała.sprawozdanie wychowawcy klasy kl1 na koniec roku szkolnego .. 2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem .W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Ilość uczniów1.. Sprawozdanie wychowawców klas 1_3.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Nazwisko i imię poprawkowe sprawdzające przedmiot ocena przedmiot ocena Wykaz uczniów niepromowanych ( na koniec roku szkolnego): l.p..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 7.

Dla części najmłodszych dzieci nadchodzi czas pożegnania z przedszkolem, ulubionymi paniami oraz koleżankami i kolegami, z którymi w ostatnim roku mogli się bawić niemal codziennie.. Uczniowie z problemami dydaktycznymi: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V.. Uczniowie wyróżniający się w nauce: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania 5.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej.. Z dnia na dzień robią postępy, co jest powodem satysfakcji dla wychowawcy i rodziców.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Na zajęciach wykorzystywałam metody takie jak: burza mózgów, drama, łańcuch skojarzeń, dyskusja, mini wykład, niedokończone zdania..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. i nieklasyfikowania % Przybyło Uczniowie z l oceną ndst.. Na zakończenie zaproszeni goście delektowali sięSprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Sprawozdanie wychowawców klas 5_6.. W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: .. wpis na świadectwo: uczniowie sprawiający trudności wychowawcze, podjęte działania: .. Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other .INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Frekwencja 92,86.. Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/: Informacja o realizacji programu nauczania.. Nazwisko i imię PrzedmiotMateriały końcoworoczne.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Od początku roku szkolnego dzieci systematycznie poznają litery, cyfry, uczą się głoskować, czytać i liczyć.. % Ubyło Uczniowie z 2 ocenami ndst.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnym#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol monslighdogood87 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Pobierz plik: om.gy/Z3LBiSPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Uczniowie kl. II zazwyczaj odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracują z zespołem, aktywnie uczestniczą w .Plik sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego.zip na koncie użytkownika smooth1313 • Data dodania: 11 sty 2015Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Sprawozdanie za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Sprawozdanie na koniec roku szkolnego 2013/2014 film vizyon; Szkoła Podstwowa im.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi Lp.. Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej było: .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zrealizowano 35 godziny wychowawcze w całym roku szkolnym 2015/2016 (I semestr- 17, II semestr- 18)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt