Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty wychowania fizycznego

Pobierz

Zapoznałam się .W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poddałam analizie w szczególności takie akty prawne: Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianamiZgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .Staż został odbyty w Szkole Podstawowej w Żabnicy w okresie od 1 września 2006 do 31 maja 2009 r. WSTĘP.. Czynniki przygotowania do pracy zawodowej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego Poziom przygotowania * wysoki średni niski 1 Prowadzi lekcje z uwzględnieniem usamodzielniania ucznia.. Joanna TomeckaWe wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu .Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych ..

Jana Pawła II w Obrowie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.

W trakcie odbywania stażu starałem się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. § 6 ust.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z dwudziesto-dwu letnim stażem pracy.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Ocena przygotowania studenta - kierunek wychowanie fizyczne, do podjęcia pracy zawodowej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum Lp.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK SZKOLNY 2009/2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im..

§ 4.1.w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.

Opiekun stażu: Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, rozpoczęłam pierwszego września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. fizycznego Udział w szkoleniu BHP dla .. Aktywne lekcje z wychowania fizycznego Udział w kursie on-line pt. "Dostosowanie wymagańWrocław 09.06.2006 Opinia opiekuna stażu pani Honoraty T. za okres stażu od 01.09.2005 do 31.05.2006.. W każdym numerze zamieszczamy scenariusze i osnowy, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. - 31.05.2011r.Sporządziłam projekt planu sprawozdania i złożyłam u pani dyrektor wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..

Nauczyciel wychowania fizycznego: Weronika 3.

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Podczas stażu, który pani Honorata T. odbywała, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego pełniłam funkcję opiekuna stażu.Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpocząłem 1 września 2009 roku w Zespole Szkół im.. CzęstochowaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. 1,We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu .Nauczyciel składa sprawozdanie w terminie do 30 dni od zakończenia stażu, tj w tym wypadku - do końca września..

I. Sfera organizacyjna stażysty.

2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż 1.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2011/12 Katarzyna Odyas; Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek - Kubiak; Projekt oceny opiekuna stażu o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, który rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zm.).. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy.. Jest to przewodnik po najpopularniejszych dyscyplinach sportu.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Miejsce stażu: 2.. Zapoznałem się z procedurami .1.. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Opracował:.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.. W trakcie trwania stażu starałam się .Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów szkolnych klubów sportowych oraz studentów uczelni wychowania fizycznego.. Okres stażu: 01.09.2011 - 31.05.2012 4.. Przewidywana data zakończenia: 31.05.2010r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt