Sprawozdanie o klasie na radę pedagogiczną klasa 1

Pobierz

Nast.. Typ placówki: szkoła podstawowa.. KOMUNIKATY DYREKTORA SP27; NAUCZANIE .Decyzją wychowawcy klasy pani Wiesławy Bartnickiej i doradcy, wszyscy uczniowie zobowiązani byli do nawiązania współpracy z ośrodkiem.. FREKWENCJA.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną .. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. SPRAWOZDANIE NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ Author: Zespół Szkół NR 1 Suwałki Last modified by: ZS1 Created Date: 1/11/2008 8:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ .Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docInformacja o uczniach, którym udzielana była pomoc psychologiczno- pedagogiczna (podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym kształcenie specjalne- IPET, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne .To są osoby, które trzymają trzon klasy.witajcie może ktoś mi tu pomoże mamy nowa dyrekcję która kazała nam napisać na radę pedagogiczną krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy"1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy .Materiały do dekoracji na rozpoczęcie roku szkolnego możesz pobrać na stronie..

... czy może być złożony przez radę pedagogiczną.Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej kl. 1-3.

Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Nast.. Wyszczególnia wyniki, frekwencję oraz wnioski.. Zadania do wykonania we wrześniu.. W kąciku dla rodziców podany jest telefon do poradni, strona internetowa oraz dyżury poszczególnych psychologów oraz pedagogów.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (162357 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (143104 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (134425 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu?. Zapytaj o zwyczaje panujące w szkole.. Imię i nazwisko ucznia Liczba opuszczonych godzin Podjęte działania zaradcze Informacje o pracy wychowawczej 1.. Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§ 24 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego).. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.. Wyniki ankiety znajdują się w sprawozdaniu u doradcy.Liczba uczniów ze średnią pow. 4,75 - kl. IV-VI Liczba i nazwiska uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w kl. I-III Średnia ocen w klasie Liczba punktów ze sprawdzianu dla klasy VI - średnia Liczba i nazwiska uczniów mających problemy w nauce ..

Rekrutacja 21-22 klasa 1; Rekrutacja 21-22 oddział przedszkolny; KOMUNIKATY DYREKTORA SP27.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.. ), oznacza przede wszystkim prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do arkusza organizacji szkoły, o którym mowa w art.110 ustawy Prawo oświatowe.. Zadania do wykonania w sierpniu.. > Rekrutacja 2021-2022.. Frekwencja Wykaz uczniów, którzy opuścili 20 i więcej godzin bez usprawiedliwienia L.p.. > Rekrutacja 2021-2022.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VI < Poprz.. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/: VI.Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Jakie zadania z programu profilaktycznego zostały .INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ Author: Obiała Last modified by: Mira Created Date: 6/13/2018 8:07:00 PM Company: Your Company Name Other titles: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJSprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Klasy I-III.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 2 ..

Sprawozdanie wychowawcy klasy ..... na posiedzenie Rady ...pracy sprawozdania, m.in.: sprawozdanie wychowawców klas, sprawozdanie .

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, a następnie wdrożony do realizacji program doradztwaArkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. Poprzedni.. Następny.. Rekrutacja 21-22 klasa 1; Rekrutacja 21-22 oddział przedszkolny; KOMUNIKATY DYREKTORA SP27.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Podstawę prawną opiniowania arkusza organizacji pracy szkoły przez radę .Lp.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach .Klasa IIb.. Powrót.. Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu Szkoły.. Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej klas 1-3.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. poz.59 późn.zm.. Zadania związane z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego.. Klasy IV-VI < Poprz.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Wykaz uczniów z oceną nieodpowiednią Imię i nazwisko Uzasadnienie 1 6.. Data publikacji: 6 Styczeń 2010.. .OGÓLNE UWAGI O KLASIE.. Zadania organizacyjne dyrektora szkoły (sierpień/wrzesień 2018 r.) 1..

W klasie została przeprowadzona ankieta na temat świadomego wyboru zawodu i szkoły oraz motywacji do rozwoju zawodowego.

Klasa III liczy 10 uczniów.. Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.KLASYFIKACYJNĄ KLASY .. Uchwała w sprawie .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ………………….- ROK SZKOLNY ……………………….. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Powszechnym zwyczajem jest "wkupienie się" w łaski grona pedagogicznego nowego nauczyciela klasy pierwszej, czyli po prostu trzeba np. na Radę Pedagogiczną przygotować kawę i ciasto.Załącznik Nr 1- informacja ogólna, pkt 13 - 1,2).. Poza samą klasyfikacją na śródrocznym posiedzeniu rady warto podjąć się oceny pracy szkoły i ustalenia ewentualnych poprawek i ulepszeń w zasadach funkcjonowania szkoły, które przyjęto na początku roku szkolnego.. KOMUNIKATY DYREKTORA SP27; NAUCZANIE ZDALNE.. Ad 1. mają miejsce intensywne prace związane z przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego (sierpniowa rada pedagogiczna, zebrania zespołów przedmiotowych .. Pobierz.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną 16.06.2014 .. Odsłony: 10792 Sprawozdanie wychowawcy zerówki.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.. Uzyskane z poprzedniego roku wnioski powinny być podstawą do tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny, dlatego powinny .Można je podzielić następująco: 1.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.W oparciu o wyniki badań oraz analizę dostępnej dokumentacji, poradnia wnioskuje o objęcie dziecka z deficytami rozwojowymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.. Sprawozdanie śródroczne wychowawcy kl Author: MAR P-0rogram Last modified by: TomekOpiniowanie organizacji pracy szkoły, o którym mowa w przepisie art.70 ust.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt