Arkusz hospitacji lekcji wzór

Pobierz

!ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejWzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Imię i nazwisko nauczyciela .. Metody nauczania: 4.. Imię i nazwisko nauczyciela.………………………………………………………………………………………………….. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćArkusz obserwacji lekcji.. Weronika Trzcińska.. 3) Dodatek do arkusza hospitacji diagnozującej.. temat lekcji/zajĘĆ.. 5. klasa/grupa.. 6. cele lekcji/ zajĘĆ.Mocne i słabe strony prowadzonych zajęć (proszę uzasadnić oceny zaznaczone w części A oraz ocenę wskazując, co pozytywnego, godnego kontynuacji w przyszłości złożyło się na daną ocenę, bądź też jakie elementy prowadzenia zajęć zaważyły na obniżeniu oceny i w związku z tym w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany.ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. Arkusz i jego punkty zwracają uwagę na poszczególne obszary pracy nauczyciela i uczniów na lekcji.. Forma organizacji: 6.. Arkusz obserwacji dziecka 6-letniego z zakresu zdrowego stylu życia:Wzory dokumentów Bezpieczeństwo .Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Arkusz obserwacji lekcji.Stosowanie arkusza obserwacji ułatwia zaplanowanie i przeprowadzenie lekcji.. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych..

Data hospitacji.....

Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. ZESTAW OCZEKIWAŃ HOSPITACYJNYCH -po czym poznamy, że uczeń osiąga oczekiwaną wiedzę, umiejętności i postawy?1, arkusz oceny hospitacji zajĘĆ dydaktycznych.. Nauczyciel prowadzący zajęcia.. Zajęcia pozalekcyjne: ………………………………………………………………….. zamalowywanie powierzchni ograniczonej konturem.• Karty Obserwacji Dziecka • Arkusze Monitoringu Rozwoju Osobowego Dzieci.. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. To pomaga zaplanować takieWzór arkusza obserwacji oceniającej.. • Obserwacja techniką " Próbek zdarzeń" • Obserwacja techniką " Próbek czasu" Mam nadzieję, że będą one pomocne nauczycielkom przedszkola i wykorzystywane przez nich pracy zawodowej.Arkusz analizy zajęć: Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową - autor programu .. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4. organizacji.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ ..

Budowa lekcji:II.

pracy nauczyciela.. • Arkusz Pracy Indywidualnej z Dzieckiem.. ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Informacje o kontroli: Lp.. 3, Przeprowadzonej w dniu: 4, Osoba Hospitowana: tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko).. KLASA: VI DATA: 29.11.2000 r. TEMAT LEKCJI: Korzystamy z usług banku.. Lekcja, przedmiot: …………………………………………………………………….. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji .Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. PRZED HOSPITACJĄ (wg konspektu, rozmowy) Konkretyzacja celów: stosowanie obliczeń procentowych w praktyce,ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Techniki edukacji: 5.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. klasa: ii gimnazjum.. Doświadczyłam tego osobiście, realizując zajęcia bez znajomości poszczególnych punktów karty obserwacji.. Opracowanie mgr Daniel Starego.. Zaleca się uwzględniać w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zgodnie z § 4 R.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI: Hospitujący: Szkoła: Hospitowany: Przedmiot: Klasa: Data: Liczba uczniów: Cele: OBSERWACJA KIEROWANIA PROCESEM UCZENIA1) wzór arkusza hospitacji: 1) Wzór konspektu (scenariusza) zajęcia..

2) Wzór arkusza hospitacji.

Temat zajęć .Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Arkusz obserwacji zajęć.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Wniosek do związków zawodowych o wydanie .ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ nr KLASA: II GIMNAZJUM EDUKACJA: Matematyka TEMAT: Wyrażenia algebraiczne- lekcja powtórzeniowa DATA: NAUCZYCIEL: Małgorzata Leja ZAMIERZENIA HOSPITACYJNE: Zaprezentowanie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów- lekcja powtórzeniowa.. prawidłowości .. Arkusz obserwacji lekcjiARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. 1. nazwa szkoŁy/placÓwki.. 2. imiĘ i nazwisko nauczyciela.. 3. przedmiot.. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysokiPoziom zadowalającyPoziom .KARTA OBSERWACJI.. HOSPITUJĄCY: Krystyna Węgrzyn - nauczyciel matematyki.. Data obserwacji: .. Klasa .. Arkusz obserwacji zajęć.. Szkoła Podstawowa w Czernikowie-5-ocena hospitacji wzor: Arkusz hospitacji diagnozujĄcej nr..

Temat lekcji: 2.

Data hospitacji.…………………………………………………………………………………………………………………….. Klasa .wzÓr nr 2. karta hospitacyjna.. Wzór pisma dyrektora do rady rodziców przedszkola w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela: .. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Karta hospitacji koleżeńskiej.. PRZEDMIOT: Matematyka.. Zadanie 1 (na ocenę dopuszczającą) a) Podaj 3 podstawowe wzory skróconego mnożenia.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Przedszkole Nr 81.. Wzór nr 2 dla Opiekuna stażu.. Miejsce.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Weronika Trzcińska.. Środki dydaktyczne: 7.. ARKUSZ HOSPITACJI.. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, InneArkusz obserwacji lekcji 3. .. pionowe, skośne, faliste, koło, złożone wzory graficzne, narzędzie pisarskie trzyma prawidłowo, nacisk właściwy, synkinezje.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Część wypełniana przez nauczyciela przed zajęciami.. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, a zadania stawiane dzieciom są na miarę możliwości rozwojowych.. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .5. i. przebiegu lekcji.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………………………………………….. Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności "cookies".Mam serdeczną prośbę do Was kochanii!Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji,co powinno się tam znaleźć,na co zwrócić szczególną uwagę,a może obowiązuje konkretny wzór według którego należy ją przygotować.Sprawa bardzo pilna!. w zakresie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt