Opisowa ocena pracy praktykanta w szkole

Pobierz

.Ocena opisowa powinna posiadać następujące cechy: nie może być ogólnikowa, lecz musi stanowić podsumowanie konkretnej pracy ucznia w określonym przedziale czasowym (musi więc zawierać także krótki opis celów pracy), nie może przybierać postaci schematu - stanowi bowiem ocenę zindywidualizowaną,KARTA OCENY PRACY PRAKTYKANTA 1.. Praktykant zobowiązany jest do codziennej 5-godzinnej pracy w przedszkolu,.. Chętnie się uczy, jest gadatliwy i często przeszkadza innym w nauce.. Bardziej szczegółowo .. c) Dyrektor szkoły potwierdza odbycie praktyki opiekuńczo-wychowawczej w Szkolnej karciewyłącznie w szkole podstawowej lub wyłącznie w gimnazjum, lecz w obu placówkach.. Potrafi zrealizować lekcję wg zaplanowanego scenariusza, w wyznaczonym czasie.. Posługuje się prostymi zdaniami .. Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.. Bardziej szczegółowo .. Dokładny zakres obowiązków ustala praktykant z opiekunem praktyk przed właściwym ich rozpoczęciem, proponuje się jednak, abyOcenianie i ocena opisowa w klasach I-III .. dziecka, co jest bardzo istotne w młodszym wieku szkolnym.. Inne uwagi i spostrzeżenia o pracy praktykanta: .Zapoznałam praktykanta z dokumentacją szkoły, z bazą szkoły, umożliwiłam zapoznanie się z pracą administracyjną oraz najważniejszymi dokumentami, z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole..

Ocena opisowa.

Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą, ale i Gronem Pedagogicznym.OCENA PRAKTYK STUDENCKICH PANI IZABELI M.. ZGŁOSZENIE FIRMY/INSTYTUCJI DO PROGRAMU STAŻOWEGO.. 4 Student posiada umiejętność korzystnej autoprezentacji szczególnie w warunkach zawodowych.Miejscem realizacji praktyki powinno być przedszkole posiadające,.. 2012 r. Podczas praktyk studentka zapoznała się z całokształtem funkcjonowania placówki, dokumentacją przedszkola oraz najważniejszymi dokumentami i ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w .KARTA OCENY STUDENTA PRAKTYKANTA (wypełnia szkolny opiekun studenta praktykanta) .. W trakcie praktyki pedagogicznej czy jak kto woli wolontariatu - praktykant nie moze.Przykładowa ocena / charakterystyka praktykanta odbywaj .. szkoły, baz ą szkoły, ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.. D. Powyższa umiejętność nie była sprawdzana w trakcie praktyk.. Pytana, odpowiada jednym wyrazem, czasem "pomrukiwaniem".. Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ę • Student .Poznała akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę organizowania w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej..

SK-9 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pani Izabela M. odbyła praktykę w Przedszkolu Nr xxx w Warszawie.. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena* (pkt.. dokonać oceny swojego zachowania.. Obserwacji katechezy prowadzonej samodzielnie przez praktykanta dokonuje szkolny opie-kun praktyki.. Umożliwiłam także poznanie pracy pielęgniarki i pedagoga szkolnego.Hospitowanie lekcji Prowadzenie lekcji Asystentura (pomoc nauczycielowi w czasie lekcji) Opracowywanie konspektów Pełnienie dyżurów Wykonywanie pomocy dydaktycznych Zapoznanie się z organizacją pracy szkoły Sprawdzanie zeszytów Opracowanie, przeprowadzanie i poprawianie sprawdzianów Konsultacje z opiekunem (ewaluacja lekcji .Ocena praktykanta przez opiekuna praktyk.. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA - Zna i rozumie zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę oświatową.. Zdarza się, że nie potrafi opanować złości i gniewu co jest powodemKwestionariusz opisowej oceny praktyki szkolnej w zakresie dydakt., s. 7.. Edyta Maścidło-Sączawa.. Dokonuje wymaganych wpisów w dzienniczku praktyk (opinia i proponowana ocena za całokształt pracy studenta).Ocena praktyki studenckiej.. 3 Student posiada umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.. Praktykantka zapoznała si ę tak że z zapisami w dzienniku lekcyjnym, programem nauczaniaplan lekcji i pracy szkoły, omawia zakres praw i obowiązków nauczyciela w szkole, zakres odpowiedzialności za ucznia, umożliwia zapoznanie praktykanta z planem dydaktyczno - wychowawczym klasy, zasadami funkcjonowania szkoły, procedurami (w tym dotyczącymi nagłych wypadków i zasad poufności danych osobowych),wychowawczej w szkole wypełniony przez niego arkusz obserwacji Kompetencje opiekuńczo-wychowawczych praktykanta oraz Szkolną kartę zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej wraz z wystawioną mu oceną..

W pracy zespołowej pełni funkcje przywódcze.

Opinia wystawiona w oparciu o charakterystykę kwalifikacyjną technika informatyka oraz ocena realizacji przez niego programu praktyki zawodowejOpis działań praktykanta do oceny 1 pkt.. Ocena i opinia na temat pracy studenta powinna uwzględniać następujące kryteria:.. Nie od dziś wiadomo, iż warto wychodzić przed szereg.. Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnym.. Czy praktykant był przygotowany merytorycznie doARKUSZ OCENY PRACY STUDENTA PODCZAS ODBYWANIA .. Student zapoznał się z dokumentacją obowiązującą w placówce w zakresie przewidzianym w programie praktyki: a) w pełnym zakresie, .. Proszę dokonać samooceny swojej postawy jako praktykanta w skali 0 - 2 w zakresie poniższych elementów, gdzie 2 oznacza najwyższą wartość.. Rok szkolny: 2009/2010r.. Ocena praktyk studenckich.. Czy praktykant znał i stosował zasady BHP podczas odbywania praktyki?.

Umiejętność pracy w zespole była dopiero kształtowana w czasie praktyk.

Sprawuje merytoryczny nadzór nad studentem-praktykantem.. Pedagogika Szkolna z Animacją Kulturalną .Data urodzenia:xxxxx.. Po każdej katechezie (obserwowanej lub prowadzonej samodzielnie) szkolny opiekun powi- .. kart pracy itp.. KRÓTKA OPISOWA OCENA PRAKTYKI .. Proszę dokonać oceny pracy własnej podczas odbywania praktyki: Instrukcja: proszę zaznaczyć pole, które najtrafniej opisuje wypełnianie obowiązków podczas praktyki w skali od 1 do 6C.. Podczas słuchania czytanego tekstu rozprasza się, trudno jej skupić się na treści.Zakład pracy /pieczątka/ OCENA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ OPIEKUNA PRAKTYK W ZAKŁADZIE PRACY Niniejsza ankieta wyraża opinię nt. praktyk zawodowych Pytanie Ocena punktowa (ocena w skali od 2 -bardzo nisko do 5 - bardzo wysoko) 1.. 2 pkt.. POTWIERDZENIE I OCENA EFEKTÓW OSIĄGNIĘTYCH W CZASIE PRAKTYKI/WOLONTARIATU/PRACY Lp.. Praktyki trwały w okresie od 12.. Brak sytuacji w trakcie obserwacji .. pieczęć szkoły.. B. Tak, ale stosowanie się do tych zasad wymagało nadzoru opiekuna.Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gda .. 4.Ocena praktykanta pod kątem wykonywania zadań wynikających z programu praktyki pedagogicznej oraz osiąganych efektów kształcenia w zakresie : .. Została zaznajomiona z zadaniami i zasadami działania pedagoga szkoły oraz dokumentacją z tym związaną (m.in. dziennik pedagoga, plan pracy pedagoga, sprawozdania z pracy wychowawczej).Wprowadza studenta w środowisko szkolne (wyposażenie pracowni, prowadzenie dokumentacji, życie pozalekcyjne szkoły itp.).. 3 pkt.. Lecha Wierusza w Świebodzinie Imię i nazwisko ucznia .Opole.. Rzeszów.. Tak; ze zrozumieniem stosował się do tych zasad.. 5.Posługiwanie się zasadami i normami etycznymi w pracy dydaktycznej Ogólna ocena kompetencji dydaktycznych praktykantaArkusz oceny wiadomości i umiejętności uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy 2 Ocena wiadomości i umiejętności uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW im.. rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w szkole, realizacja ścieżek edukacyjnych w procesie edukacyjnym; .. zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Joanna Janowska.Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej lub gimnazjum (praktyka u pedagoga szkolnego) Kod przedmiotu: 10-4P-PSD2 Praktyki organizowane s ą na podstawie Rozporz ądzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt